Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Pdf Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 Textbook Questions and Answers, Notes.

TN Board 8th Maths Solutions Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

கேள்வி 1.
கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

i) 77 இன் வர்க்கத்திலுள்ள ஒன்றுகள் இலக்கமானது ………………… ஆகும்
விடை :
9

ii) 242 மற்றும் 252 ஆகியவற்றிற்கிடையே …………… எண்ணிக்கையிலான வர்க்கமற்ற எண்கள் உள்ளன
விடை :
48

iii) 300 இக்கும் 500 இக்கும் இடையே ………………… முழு வர்க்க எண்கள் உள்ளன
விடை :
5

iv) ஓர் எண்ணில் 5 அல்லது 6 இலக்கங்கள் இருப்பின், அந்த எண்ணின் வர்க்கமூலத்தில் ……… இலக்கங்கள் இருக்கும்.
விடை :
3

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

v) \(\sqrt{180}\) இன் மதிப்பானது ……… மற்றும் …… என்ற முழுக்களிடையே இருக்கும்
விடை :
13,14

கேள்வி 2.
சரியா? தவறா? எனக் கூறுக :

i) ஒரு வர்க்க எண்ணானது 6 இல் முடியும் எனில், அதன் வர்க்கமூலமானது ஒன்றாம் இலக்கமாக எண் 6 ஐப் பெற்றிருக்கும்.
விடை :
சரி

ii) ஒரு வர்க்க எண்ணானது கடைசியில் ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையிலான பூச்சியங்களைப் பெற்றிருக்காது.
விடை :
சரி

iii) 961000 இன் வர்க்கத்தில் உள்ள பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை 9 ஆகும்.
விடை :
தவறு

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

iv) 75 இன் வர்க்கமானது 4925 ஆகும்
விடை :
தவறு

v) 225 இன் வர்க்க மூலம் 15 ஆகும்
விடை :
சரி

கேள்வி 3.
பின்வரும் எண்களின் வர்க்கம் காண்க
(i) 17 (ii) 203 (iii) 1098
தீர்வு :
(i) 172 = 289
(ii) 2032 = 41209
(iii) 10982 = 1205604

கேள்வி 4.
பின்வரும் எண்களில் ஒவ்வொன்றும் முழு வர்க்கமா என ஆராய்க.
(i) 725
(ii) 190
(iii) 841
(iv) 1089
தீர்வு :
(i) 725 = 5 x 5 x 29
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 1
= 52 x 29
இரண்டாவது பகாக் காரணியான 29 க்கு சோடி இல்லை
எனவே 725 ஆனது ஒரு முழுவர்க்க எண் அல்ல

(ii) 190 = 2 x 5 x 19
பகக் காரணிகளான 2,5,29
க்கு சோடிகள் இல்லை எனவே 190 ஆனது ஒரு முழுவர்க்கம் அல்ல
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 2

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

(iii) 841 = 29 x 29
= 292
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 3
841 என்பது முழுவர்க்க எண் ஆகும்.

(iv) 1089 = 3 x 3 x 11 x 11
= 32 x 112
எனவே 1089 என்பது
முழுவர்க்க எண் ஆகும்
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 4

கேள்வி 5.
பகாக் காரணிப்படுத்துதல் முறையில் வர்க்கமூலத்தைக் காண்க.
(i) 144
(ii) 256
(iii) 784
(iv) 1156
(v) 4761
(vi) 9025
தீர்வு :
\(\sqrt{144}\)
= \(\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3}\)
= 2 x 2 x 3 = 12
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 5

(ii) \(\sqrt{256}\)
= \(\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}\)
= 2 x 2 x 2 x 2
= 16

(iii) \(\sqrt{784}\)
= \(\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7}\)
= 2 x 2 x 7
= 28
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 6

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

(iv) \(\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7}\)
= 2 x 17
= 34
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 7

(v) \(\sqrt{4761}=\sqrt{3 \times 3 \times 23 \times 23}\)
= 3 x 23 = 69
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 8

(vi) \(\sqrt{9025}=\sqrt{5 \times 5 \times 19 \times 19}\)
= 5 x 19 = 95
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 9

கேள்வி 6.
நீள் வகுத்தல் முறையில் வர்க்க மூலத்தைக் காண்க.
i) 1764
ii) 6889
iii) 11025
iv) 17956
v) 418609
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 Ex 1.4 10 (1)
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 11

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

கேள்வி 7.
பின்வரும் எண்களின் வர்க்க மூலங்களின் தோராய மதிப்பை, அருகிலுள்ள முழு எண்ணிற்கு மதிப்பிடவும்:
i) </440 ii) 1/800 iii) 1020
தீர்வு :
(i) \(\sqrt{440} \simeq 21\)
அருகிலுள்ள முழு எண் 21 ஆகும்
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 12

ii) \(\sqrt{800}=28\)
அருகிலுள்ள முழு எண் 28 ஆகும்
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 13

iii) \(\sqrt{1020}=32\)
அருகிலுள்ள முழு எண் 32 ஆகும்
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 14

கேள்வி 8.
பின்வரும் தசம எண்கள் மற்றும் பின்னகளின் வர்க்க மூலத்தைக் காண்க.
i) 2.89
ii) 67.24
iii) 2.0164
iv) \(\frac{144}{225}\)
v) \(7 \frac{18}{49}\)
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 15

கேள்வி 9.
6666 இலிருந்து எந்த மிகச்சிறிய எண்ணைக் கழித்தால் அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் எனக் காண்க. அவ்வாறு கிடைத்த முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்க மூலத்தையும் காண்க.
தீர்வு :
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4 16
6666லிருந்து 105 ஐக் கழித்தால் அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும்.
∴ 6666 – 105 = 6561 என்பது முழு வர்க்க எண். அவற்றின் வர்க்க மூலம் 81 ஆகும்.

Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 எண்கள் Ex 1.4

கேள்வி 10.
1800 ஐ எந்த மிகச் சிறிய எண்ணால் பெருக்கினால் அது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகும் எனக் காண்க. அவ்வாறு கிடைத்த முழு வர்க்க எண்ணின் வர்க்க மூலத்தையும் காண்க.
தீர்வு :
1800 = 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 3 x 3
= 22 x 52 x 32 x 2
பகா காரணி 2 க்கு சோடி இல்லை 1800 ஐ 2 ஆல் பெருக்கவும்
1800 x 2 = 3600
= 22 x 22 x 52 x 32
= 62 x 102 = 602
∴ \(\sqrt{3600}\) = 60
Samacheer Kalvi 8th Maths Guide Chapter 1 Ex 1.4 10 (2)

கொள்குறிவகை வினாக்கள்

கேள்வி 11.
43இன் வர்க்க மானது …….. என்ற இலக்கத்தில் முடியும்.
(அ) 9
(ஆ) 6
(இ) 4
(ஈ) 3
விடை :
(அ) 9

கேள்வி 12.
242 உடன் …….. ஐக் கூட்டினால் 252 ஐ பெறலாம்.
(அ) 42
(ஆ) 52
(இ) 62
(ஈ) 72
விடை :
(ஈ) 72

கேள்வி 13.
\(\sqrt{48}\) இன் தோராய மதிப்பானது ………………. இக்குச் சமம்
(அ) 5
(ஆ) 6
(இ) 7
(ஈ) 8
விடை :
(இ) 7

கேள்வி 14.
\(\sqrt{128}-\sqrt{98}+\sqrt{18}=\)
(அ) \(\sqrt{2}\)
(ஆ) \(\sqrt{8}\)
(இ) \(\sqrt{48}\)
(ஈ) \(\sqrt{32}\)
விடை :
(ஈ) \(\sqrt{32}\)

கேள்வி 15.
123454321 இன் வர்க்கமூலத்திலுள்ள இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையானது ……………… ஆகும்.
(அ) 4
(ஆ) 5
(இ) 6
(ஈ) 7
விடை :
(ஆ) 5