Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 6 இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 6 இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 6 இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி 8th Social Science Guide இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் Question 1. பின்வருவனவற்றில் மக்களின் எந்த செயல்பாடுகள் கைவினைகளில் சாராதவை? அ) கல்லிருந்து சிலையைச் செதுக்குதல் ஆ) கண்ணாடி வளையல் உருவாக்குதல் இ) பட்டு சேலை நெய்தல் ஈ) இரும்பை உருக்குதல் விடை: ஈ) இரும்பை உருக்குதல் Question 2. ____________ தொழில் இந்தியாவின் பழமையான தொழிலாகும். அ) நெசவு ஆ) எஃகு இ) மின்சக்தி ஈ) உரங்கள் விடை: அ) நெசவு Question 3. கம்பளி மற்றும் தோல் தொழிற்சாலைகள் காணப்படும் முக்கிய இடம் __________ அ) பம்பாய் ஆ) அகமதாபாத் இ) கான்பூர் ஈ) டாக்கா விடை: இ) கான்பூர் Question 4. இந்தியாவின் முதல், மூன்று ஐந்தாண்டுத் திட்டங்களின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது என்ன ? அ) மக்கள் தொகை வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆ) எழுத்தறிவின்மையைக் குறைத்தல் இ) வலுவான தொழிற்துறை தளத்தை உருவாக்குதல் ஈ) பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் விடை: இ) வலுவான தொழிற்துறை தளத்தை உருவாக்குதல் Question 5. இந்தியாவில் தொழில்மயம் அழிதலுக்கு காரணம் அல்லாதது எது? அ) ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவின்மை ஆ) இயந்திரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களின் போட்டி இ) இந்தியாவின் தொழிற்துறை கொள்கை ஈ) பிரிட்டிஷாரின் வர்த்தக கொள்கை விடை: இ) இந்தியாவின் தொழிற்துறை கொள்கை II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக Question 1. ……………………… இந்திய மக்களின் வாழ்க்கையில் ஓர் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்தது. விடை: கைவினைப் பொருட்கள் Question 2. தொழிற்புரட்சி நடைபெற்ற…

Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 5 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 5 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 5 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி 8th Social Science Guide இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். Question 1. வேதம் என்ற சொல் ____________ லிருந்து வந்தது. அ) சமஸ்கிருதம் ஆ) இலத்தீன் இ) பிராகிருதம் ஈ) பாலி விடை: அ) சமஸ்கிருதம் Question 2. பின்வருவனவற்றுள் எது பண்டைய காலத்தில் கற்றலுக்கான முக்கிய மையமாக இருந்தது? அ) குருகுலம் ஆ) விகாரங்கள் இ) பள்ளிகள் ஈ) இவையனைத்தும் விடை: ஈ) இவையனைத்தும் Question 3. இந்தியாவின் மிகப் பழமையான நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ள இடம் அ) உத்திரப்பிரதேசம் ஆ) மகாராஷ்டிரம் இ) பீகார் ஈ) பஞ்சாப் விடை: இ) பீகார் Question 4. தட்சசீலத்தை யுனெஸ்கோ அமைப்பு உலக பாரம்பரிய தளமாக எப்போது அறிவித்தது? அ) 1970 ஆ) 1975 இ) 1980 ஈ) 1985 விடை: இ) 1980 Question 5. இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறையைத் தொடங்கிய முதல் ஐரோப்பிய நாடு எது? அ) இங்கிலாந்து ஆ) டென்மார்க் இ) பீகார் ஈ) போர்ச்சுக்கல் விடை: ஈ) போர்ச்சுக்கல் Question 6. இந்தியாவில் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக ஆண்டுதோறும் மானியமாக 1 இலட்சம் ரூபாய் தொகையை வழங்குவதற்கான ஏற்பாட்டினைச் செய்த பட்டய சட்டம் எது? அ) 1813 ஆம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் ஆ) 1833 ஆம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் இ) 1853 ஆம் ஆண்டு பட்டய சட்டம் ஈ) 1858 ஆம் ஆண்டுச் சட்டம் விடை: அ) 1813 ஆம் ஆண்டு பட்டய சட்டம்…

Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 4 மக்களின் புரட்சி

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 4 மக்களின் புரட்சி Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 4 மக்களின் புரட்சி 8th Social Science Guide மக்களின் புரட்சி Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் Question 1. பாளையக்காரர் முறை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு அ) 1519 ஆ) 1520 இ) 1529 ஈ) 1530 விடை: இ) 1529 Question 2. பின்வரும் தமிழ்நாட்டு பாளையக்காரர்களுள் ஆங்கில ஆட்சியை எதிர்த்ததில் முன்னோடியானவர் அ) பூலித்தேவன் ஆ) யூசுப்கான் இ) கட்டபொம்மன் ஈ) மருது சகோதரர்கள் விடை: அ) பூலித்தேவன் Question 3. காலின் ஜாக்சன் எந்தப் பகுதியின் ஆட்சியாளர்? அ) மதுரை ஆ) திருநெல்வேலி இ) இராமநாதபுரம் ஈ) தூத்துக்குடி விடை: இ) இராமநாதபுரம் Question 4. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கீழ்க்கண்ட எந்த இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்? அ) பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஆ) சிவகங்கை இ) திருப்பத்தூர் ஈ) கயத்தாறு விடை: ஈ) கயத்தாறு Question 5. வேலு நாச்சியார் எப்பகுதியின் ராணி ஆவார்? அ) நாகலாபுரம் ஆ) சிவகிரி இ) சிவகங்கை ஈ) விருப்பாச்சி விடை: இ) சிவகங்கை Question 6. ‘திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம்’ யாரால் வெளியிடப்பட்டது? அ) மருது பாண்டியர்கள் ஆ) கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் இ) வேலு நாச்சியார் ஈ) தீரன் சின்னமலை விடை: அ) மருது பாண்டியர்கள் Question 7. கீழ்க்கண்டவைகளுள் தீரன் சின்னமலையோடு தொடர்புடைய பகுதி எது? அ) திண்டுக்கல் ஆ) நாகலாபுரம் இ) புதுக்கோட்டை ஈ) ஓடாநிலை விடை: ஈ) ஓடாநிலை Question 8. ராணி லட்சுமிபாய் எப்பகுதியில் ஏற்பட்ட புரட்சியை வழிநடத்தினார்? அ) மத்திய இந்தியா ஆ) டெல்லி இ) கான்பூர் ஈ) பரெய்லி விடை: அ)…

Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 3 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும்

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 3 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 3 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் 8th Social Science Guide கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் Question 1. ஜாகீர்தாரி, மல்குஜாரி, பிஸ்வேதாரி போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் நிலவரி முறை எது? அ) மகல்வாரி முறை ஆ) இரயத்துவாரி முறை இ) ஜமீன்தாரி முறை ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை விடை: ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை Question 2. எந்த கவர்னர் – ஜெனரலின் காலத்தில், வங்காளத்தில் நிரந்தர நிலவரித் திட்டம் செய்து கொள்ளப்பட்டது? அ) ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு இ) வெல்லெஸ்லி பிரபு ஈ) மிண்டோ பிரபு விடை: ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு Question 3. மகல்வாரி முறையில் ‘மகல்’ என்றால் என்ன? அ) வீடு ஆ) நிலம் இ) கிராமம் ஈ) அரண்மனை விடை: இ) கிராமம் Question 4. மகல்வாரி முறை எந்தப் பகுதியில் செய்துகொள்ளப்பட்டது? அ) மகாராஷ்டிரா ஆ) மதராஸ் இ) வங்காளம் ஈ) பஞ்சாப் விடை: ஈ) பஞ்சாப் Question 5. கீழ்க்காணும் கவர்னர்களுள் மகல்வாரி முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? அ) ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு இ) வெல்லெஸ்லி பிரபு ‘ஈ) வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு விடை: ஈ) வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு Question 6. ஆங்கிலேயரால் இரயத்துவாரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படாத பகுதி எது? அ) பம்பாய் ஆ) மதராஸ் இ) வங்காளம் ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை விடை: இ) வங்காளம் Question 7. இண்டிகோ (அவுரி) கிளர்ச்சி யாரால் தலைமையேற்று நடத்தப்பட்டது?…

Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 2 வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 2 வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 2 வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை 8th Social Science Guide வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் Question 1. 1757 ஆம் ஆண்டில் வங்காளத்தை ஆட்சி செய்தவர் அ) சுஜா – உத் – தௌலா ஆ) சிராஜ் – உத் – தௌலா இ) மீர்காசிம் ஈ) திப்பு சுல்தான் விடை: ஆ) சிராஜ் – உத் – தௌலா Question 2. பிளாசிப் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு அ) 1757 ஆ) 1764 இ) 1765 ஈ) 1775 விடை: அ) 1757 Question 3. பக்சார் போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை அ) அலகாபாத் உடன்படிக்கை ஆ) கர்நாடக உடன்படிக்கை இ) அலிநகர் உடன்படிக்கை ஈ) பாரிசு உடன்படிக்கை விடை: அ) அலகாபாத் உடன்படிக்கை Question 4. பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கையின்படி _________ கர்நாடக போர் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. அ) முதல் ஆ) இரண்டாம் இ) மூன்றாம் ஈ) ஏதுமில்லை விடை: ஆ) இரண்டாம் Question 5. ஹைதர் அலி மைசூர் அரியணை ஏறிய ஆண்டு ___________ அ) 1756 ஆ) 1761 இ) 1763 ஈ) 1764 விடை: ஆ) 1761 Question 6. மங்களூர் உடன்படிக்கை இவர்களுக்கு இடையே கையெழுத்தானது. அ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள் மற்றும் திப்பு சுல்தான் ஆ) ஹைதர் அலி மற்றும் கள்ளிக்கோட்டை மன்னர் சாமரின் இ) ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான் ஈ) திப்பு சுல்தான் மற்றும் மராத்தியர்கள் விடை: இ) ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான் Question 7. மூன்றாம்…

Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide History Chapter 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Social Science Guide Pdf History Chapter 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Social Science Solutions History Chapter 1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை 8th Social Science Guide ஐரோப்பியர்களின் வருகை Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் Question 1. இந்தியாவில் போர்ச்சுக்கீசிய ஆதிக்கத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் யார்? அ) வாஸ்கோடகாமா ஆ) பார்த்தலோமியோ டயஸ் இ) அல்போன்சோ – டி – அல்புகர்க் ஈ) அல்மெய்டா விடை: இ) அல்போன்சோ – டி – அல்புகர்க் Question 2. பின்வரும் ஐரோப்பிய நாடுகளுள் இந்தியாவுக்கு கடல்வழியைக் கண்டுபிடிப்பதில் முதன்மையாக இருந்த நாடு எது? அ) நெதர்லாந்து (டச்சு) ஆ) போர்ச்சுகல் இ) பிரான்ஸ் ஈ) பிரிட்டன் விடை: ஆ) போர்ச்சுகல் Question 3. 1453 ஆம் ஆண்டு கான்ஸ்டாண்டிநோபிள் யாரால் கைப்பற்றப்பட்டது? அ) பிரான்ஸ் ஆ) துருக்கி இ) நெதர்லாந்து (டச்சு) ஈ) பிரிட்டன் விடை: ஆ) துருக்கி Question 4. சர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் ……………………. நாட்டைச் சேர்ந்தவர். அ) போர்ச்சுக்கல் ஆ) ஸ்பெயின் இ) இங்கிலாந்து ஈ) பிரான்ஸ் விடை: இ) இங்கிலாந்து Question 5. இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்கள் கட்டிய முதல் கோட்டை அ) வில்லியம் கோட்டை ஆ) செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை இ) ஆக்ரா கோட்டை ஈ) டேவிட் கோட்டை விடை: ஆ) செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை Question 6. பின்வரும் ஐரோப்பிய நாட்டினருள் வியாபாரத்திற்காக, இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த கடைசி ஐரோப்பிய நாட்டினர் அ) ஆங்கிலேயர்கள் ஆ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இ) டேனியர்கள் ஈ) போர்ச்சுக்கீசியர்கள் விடை: ஆ) பிரெஞ்சுக்காரர்கள் Question 7. தமிழ்நாடு கடற்கரையோரத்தில் உள்ள தரங்கம்பாடி …………………….. வர்த்தக மையமாக இருந்தது. அ) போர்ச்சுக்கீசியர்கள் ஆ) ஆங்கிலேயர்கள்…

Samacheer Kalvi 8th Science Guide Chapter 13 நீர்

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Science Guide Pdf Chapter 13 நீர் Textbook Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Science Solutions Chapter 13 நீர் 8th Science Guide நீர் Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. Question 1. எந்த வெப்பநிலையில் நீர் பனிக்கட்டியாக மாற்றமடையும்? அ) 0°C ஆ) 100°C இ) 102°C ஈ) 98°C விடை: அ) 0°C Question 2. நீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடின் கரைதிறன் அதிகமாவது. அ) குறைவான அழுத்தத்தில் ஆ) அதிகமான அழுத்தத்தில் இ) வெப்பநிலை உயர்வால் ஈ) ஏதுமில்லை விடை: ஆ) அதிகமான அழுத்தத்தில் Question 3. நீரினை மின்னாற்பகுக்கும் போது எதிர்மின் வாயில் சேகரிக்கப்படும் வாயு. அ) ஆக்சிஜன் ஆ) ஹைட்ரஜன் இ) நைட்ரஜன் ஈ) கார்பன்-டை-ஆக்சைடு விடை: ஆ) ஹைட்ரஜன் Question 4. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எது நீரை மாசுபடுத்தும்? அ) ஈயம் ஆ) படிகாரம் இ) ஆக்சிஜன் ஈ) குளோரின் விடை: அ) ஈயம் Question 5. நீரின் நிரந்திர கடினத்தன்மைக்குக் காரணமாக இருப்பவை ……………………… அ) சல்பேட்டுகள் ஆ) தூசுக்கள் இ) கார்பனேட் மற்றும் பைகார்பனேட் ஈ) கரைந்துள்ள பிற பொருள்கள் விடை: அ) சல்பேட்டுகள் II. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக. Question 1. நீர் நிறமற்றது, மணமற்றது மற்றும் ………………………. விடை: சுவையற்றது Question 2. நீரின் கொதிநிலை ………………………… விடை: 100°C Question 3. நீரின் தற்காலிகக் கடினத்தன்மை ……………………… முறையில் நீக்கப்படுகிறது. விடை: கொதிக்க வைத்தல் Question 4. நீர் ……………………………. வெப்பநிலையில் அதிக அடர்த்தியினைப் பெற்றிருக்கும். விடை: 14°C Question 5. ஏற்றம் ……………………… செயல்பாட்டைத் துரிதப்படுத்தும் விடை: வீழ்படிதல் III. சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத்…

Samacheer Kalvi 8th Science Guide Chapter 12 அணு அமைப்பு

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Science Guide Pdf Chapter 12 அணு அமைப்பு Textbook Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Science Solutions Chapter 12 அணு அமைப்பு 8th Science Guide அணு அமைப்பு Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு Question 1. கேதோடு கதிர்கள் ……………… ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை. அ) மின்சுமையற்ற துகள்கள் ஆ) நேர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள் இ) எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள் ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை விடை: இ) எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள் Question 2. கார்பன் டைஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் நிறைவிகிதம் மாறாதிருப்பது ………………  விதியை நிரூபிக்கிறது. அ) தலைகீழ் விகித விதி ஆ) மாறா விகித விதி இ) பெருக்கல் விதி ஈ) பொருண்மை அழியா விதி விடை : ஆ) மாறா விகித விதி Question 3. நீரில், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை ……………… நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன. அ) 1:8 ஆ) 8:1 இ) 2:3 ஈ) 1:3 விடை : அ) 1:8 Question 4. டால்டனின் கூற்றுக்களுள் எந்தக்கூற்று மாற்றம் அடையாமல் உள்ளது? அ) அணுவைப் பிளக்க முடியாது ஆ) அணுக்கள் முழு எண்களின் விகிதத்தில் ஒன்றுகூடி சேர்மங்கள் உருவாகின்றன. இ) தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை. ஈ) ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியானவை விடை: இ) தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை. Question 5. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் அ) ஒரே அணு எண்ணையும், நிறை எண்ணையும் பெற்றுள்ளன. ஆ) ஒரே நிறை எண்ணையும், வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்டுள்ளன. இ) ஒரே அணு எண்ணையும், வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன. ஈ) அணு எண் மற்றும் நிறை எண்…

Samacheer Kalvi 8th Science Guide Chapter 14 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள்

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Science Guide Pdf Chapter 14 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் Textbook Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Science Solutions Chapter 14 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் 8th Science Guide அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. Question 1. அமிலங்கள் ………………………. சுவையை உடையவை. அ) புளிப்பு ஆ) இனிப்பு இ) கசப்பு ஈ) உப்பு விடை: அ) புளிப்பு Question 2. கீழ்க்காண்பவற்றுள் நீர்க் கரைசலில் மின்சாரத்தைக் கடத்துவது ……………………….. அ) அமிலம் ஆ) காரம் இ) அமிலம் மற்றும் காரம் ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை விடை: இ) அமிலம் மற்றும் காரம் Question 3. நீல லிட்மஸ் தாள் அமிலக்கரைசலில் ………………………… நிறமாக மாறுகிறது அ) நீல ஆ) பச்சை இ) சிவப்பு ஈ) வெள்ளை விடை: இ) சிவப்பு Question 4. காரத்தை நீரில் கரைக்கும்போது அது …………………………….. அயனிகளைத் தருகிறது. அ) OH– ஆ) H+ இ) OH ஈ) H விடை: அ) OH– Question 5. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு ………………………… ஆகும். அ) அமிலம் ஆ) காரம் இ) ஆக்ஸைடு ஈ) உப்பு விடை: ஆ) காரம் Question 6. சிவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் ……………………….. அமிலம் உள்ளது. அ) அசிட்டிக் அமிலம் ஆ) சல்பியூரிக் அமிலம் இ) ஆக்ஸாலிக் அமிலம் ஈ) ஃபார்மிக் அமிலம் விடை: ஈ) ஃபார்மிக் அமிலம் Question 7. மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்ஸைடு …………………… ஐ குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. அ) அமிலத்தன்மை ஆ) தலைவலி இ) பற்சிதைவு ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்லை விடை: அ) அமிலத்தன்மை Question 8. அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து ………………………. உருவாகிறது. அ) உப்பு…

Samacheer Kalvi 8th Science Guide Chapter 15 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

Tamilnadu State Board New Syllabus Samacheer Kalvi 8th Science Guide Pdf Chapter 15 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Textbook Questions and Answers, Notes. TN Board 8th Science Solutions Chapter 15 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் 8th Science Guide அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் Text Book Back Questions and Answers I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு Question 1. வாயுக்கசிவை அறிவதற்காக LPG வாயுவுடன் சேர்க்கப்படும் வேதிப்பொருள் ………………………….. அ) மெத்தனால் ஆ) எத்தனால் இ) கற்பூரம் ஈ) மெர்காப்டன் விடை: ஈ) மெர்காப்டன் Question 2. தொகுப்பு வாயு என்று அழைக்கப்படுவது எது? அ) சதுப்பு நில வாயு ஆ) நீர்வாயு இ) உற்பத்தி வாயு ஈ) நிலக்கரி வாயு விடை: ஆ) நீர்வாயு Question 3. ஒரு எரிபொருளின் கலோரி மதிப்பின் அலகு ………………………….. அ) கிலோ ஜுல்/மோல் ஆ) கிலோ ஜுல்/கிராம் இ) கிலோ ஜூல்/கிலோ கிராம் ஈ) ஜுல்/கிலோ கிராம் விடை: இ) கிலோ ஜூல்/கிலோ கிராம் Question 4. ………………………. என்பது உயர்தரமான நிலக்கரி வகையாகும். அ) பீட் ஆ) லிக்னைட் இ) பிட்டுமினஸ் ஈ) ஆந்த்ரசைட் விடை: ஈ) ஆந்த்ரசைட் Question 5. இயற்கை வாயுவில் பெரும்பான்மையான பகுதிப்பொருள் …………………… அ) மீத்தேன் ஆ) ஈத்தேன் இ) புரோப்பேன் ஈ) பியூட்டேன் விடை: அ) மீத்தேன் II. கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்க. Question 1. உற்பத்தி வாயு என்பது, ………………………. மற்றும் ……………………….. ஆகியவற்றின் கலவையாகும். விடை: கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஜன் Question 2. ………………………. சதுப்பு நில வாயு எனப்படுகிறது. விடை: மீத்தேன் Question 3. பெட்ரோலியம் என்ற சொல் குறிப்பது ………………………… விடை: பாறை எண்ணெய் Question 4. காற்றில்லாச் சூழலில் நிலக்கரியை வெப்பப்படுத்துவது …………………….. எனப்படும். விடை: சிதைத்து வடித்தல் Question…